EcoAgtube – videos for agroecology and the environment

  • Contact us
  • support@ecoagtube.org

Giới Thiệu Công Nghệ San Phẳng Mặt Ruộng Bằng Laser

  • 8 years ago
  • 55854 Views

Giới Thiệu Công Nghệ San Phẳng Mặt Ruộng Bằng Laser

Theo truyền thống, hầu hết nông dân ở Châu Á sử dụng súc vật cày kéo và máy kéo hai bánh để kéo bừa và bàn san để san phẳng những cánh đồng trũng của họ. Tuy nhiên, công nghệ san phẳng mặt ruộng lúa bằng công nghệ laser trước khi gieo trồng đang dần nổi lên như một giải pháp thay thế cho việc thực hành canh tác san phẳng mặt ruộng truyền thống ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Cam-pu-chia.

Video này giải thích khái niệm về san phẳng mặt ruộng bằng công nghệ laser và lợi ích của nó. Nội dung của Video này được chia sẻ bởi những nông dân Việt Nam, người đã thử và áp dụng phương pháp san phẳng mặt ruộng bằng công nghệ laser trên các ruộng lúa của họ. Video cũng cho thấy những nỗ lực hiện tại của Viện Nghiên Cứu Lúa Gạo Quốc Tế (IRRI; http://irri.org ) trong phối hợp cùng với các đối tác trong nước và các nhà tài trợ (Cơ quan Thụy Sỹ về Phát triển và Hợp tác- http://www.sdc.admin.ch -- và Ngân hàng Phát triển Châu Á- http://www.sdc.admin.ch) để đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ này ở Cam-pu-chia.

Farmers tell their stories: Laser leveling of rice fields in Southeast Asia (Vietnamese version)

Traditionally, most farmers in Asia use draft animals and two-wheel tractors that drag harrows and leveling boards across the flooded fields to level their land. However, laser leveling in rice fields prior to planting is slowly emerging as a farming practice alternative to traditional leveling in Southeast Asian countries such as Vietnam and Cambodia.

This video explains the concept of laser leveling and its benefits, as shared by Vietnamese farmers who have tried and adopted laser leveling in their rice fields. The video also shows the current efforts of the International Rice Research Institute (IRRI; http://irri.org) in working with national partners and donors (Swiss Agency for Development and Cooperation - http://www.sdc.admin.ch - and Asian Development Bank - http://www.sdc.admin.ch ) to promote the technology in Cambodia.

or Signup to post comments

Top